Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ปราสาทสระกำแพงใหญ่ประกอบด้วยระเบียงคดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 49 เมตร ยาว 67 เมตร ล้อมรอบกลุ่มปราสาทอิฐและบรรณาลัย รวมทั้งหมด 6 หลัง จากภาพถ่ายทางอากาศ ชี้ให้เห็นว่าปราสาทสระกำแพงใหญ่น่าจะมีชุมชนรายรอบอย่างหนาแน่น ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห่างออกไปประมาณ 400 เมตร มีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ เรียกว่า "สระกำแพง" สันนิษฐานว่าน่าจะขุดขึ้นเมื่อครั้งสร้างปราสาท ส่วนทางทิศตะวันออกมีลำห้วยเล็กๆไหลผ่าน คือ ห้วยตาเหมา ซึ่งเป็นลำห้วยสาขาที่แยกออกมาจากห้วยสำราญ
ปราสาทสระกำแพงใหญ่เป็นศาสนสถานแบบเขมร ทั้งในด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม รวมทั้งความเชื่อในการนับถือศาสนาจากหลักฐานที่ปรากฏสันนิษฐานว่าเดิมเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู โดยดูจากทับหลังที่สลักภาพบุคคลเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวข้องกับความเชื่อในศาสนาฮินดู ภายหลังเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้จึงเปลี่ยนเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธโดยได้ขุดพบพระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิ สูง 1.33 เมตร
เทศบาลตำบลกำแพงจัดกิจกรรมประจำปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม........................................
เทศบาลตำบลกำแพงจัดกิจกรรมประจำปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม........................................
งานบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนเดือดร้อน............................

สารจากนายกเทศมนตรี

djเนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอำนาจ ถ่ายโอน ภารกิจให้แก่เทศบาลตําบลเพิ่มขึ้น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครอง ตนเอง ตามเจตนารมณ์ทั้งด้านการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ทําให้เทศบาลตําบลกําแพง กําหนดกรอบ นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาตําบล โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

Telephone: +43600-977-944

e-mail: office@garden.con

Get Adobe Flash player

 

 

ปฎิทินประจำวัน

December 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
วันฉัตรมงคล
เทศบาลตำบลกำแพงร่วมกับอำเภออุทุมพรพิสัยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
วันฉัตรมงคล
เทศบาลตำบลกำแพงร่วมกับอำเภออุทุมพรพิสัยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
วันฉัตรมงคล
เทศบาลตำบลกำแพงร่วมกับอำเภออุทุมพรพิสัยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
วันฉัตรมงคล
เทศบาลตำบลกำแพงร่วมกับอำเภออุทุมพรพิสัยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
วันฉัตรมงคล
เทศบาลตำบลกำแพงร่วมกับอำเภออุทุมพรพิสัยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
วันฉัตรมงคล
เทศบาลตำบลกำแพงร่วมกับอำเภออุทุมพรพิสัยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

 

Public service plan01
Public service plan02

index tex2020 

 

?ประชาสัมพันธ์...การจัดเก็บภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
โดยเจ้าของป้ายมีหน้าที่ชำระภาษีป้ายเป็นรายปี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน

 

 

1.  (4 พ.ย.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) โซน 01A ฉบับที่ 4
2.  (4 พ.ย.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) โซน 01C ฉบับที่ 3
3.  (4 พ.ย.63) บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) โซน 01C ฉบับที่ 3
4.  (30 ต.ค.63) บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) โซน 01D ฉบับที่ 2
5.  (30 ต.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) โซน 02E ฉบับที่ 1
6.  (30 ต.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2654 ฉบับที่ 2
7.  (30 ต.ค.63) ประกาศเทศบาล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) โซน 02E ฉบับที่ 1
8.  (26 ต.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
9.  (26 ต.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นประธานกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง
10.  (16 ต.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การประกาศผลการประมูลราคาเช่าห้องนำสุขาตลาดสด
11.  (16 ต.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การประกาศผลประมูลราคาเช้าพื่นที่โดยรอบตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพง
12.  (5 ก.ย.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การประมูลการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13.  (31 ส.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลกำแพง
14.  (31 ส.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
15.  (25 ส.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
16.  (18 ส.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
17.  (3 ส.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)
18.  (7 ส.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
19.  (13 ก.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกำแพง
20.  (8 ก.ค.63) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย)
21.  (15 มิ.ย.63) พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563
22.  (30 มิ.ย.63) บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
23.  (5 ก.พ.63) คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558
24.  (16 มิ.ย.63) ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
25.  (29 พ.ค.63) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
26.   (29 พ.ค.63) ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563(ภ.ด.ส.๓)
27.  (13 พ.ค.63) ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานทั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
28.  (13 พ.ค.63) ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานทั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
29.  (20 มี.ค.63) ประกาศ การปิดสถานศึกษาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
30.  (20 มี.ค.63) ประกาศ แจ้งการหยุดจำหน่ายสินค้าตลาดนัดคลองถม-วันพุธ และตลาดนัดวันที่ 2, 12, 22 ของเดือน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
 31.   (16 มี.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
32.  (13 มี.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่้งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติงาน
 33.   (6 มี.ค.63) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 34.   (25 ก.พ.63) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กพ - 4 มีค 63)
35.  ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัตเทศบาลตำแพง เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2562
 36.  ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562
 37.   ขอความร่วมมือประกาศการเปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับถนน คสล.เดิม) เชื่อมต่อด้านทิศตะวันออก

  

 

“พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒” เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศ พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

- ประกาศ เรื่อง การทำสัญญาเช่าล็อคตลาดโต้รุ่งเทศบาลตำบลกำแพง ประจำปีงบประมาณ 2563

- แบบคำร้องขอต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินของเทศบาลตำบลกำแพง

 

 

นายปิติ เทพเกษตรกุล
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกำแพง
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ